Opportunities Preloader

Please Wait.....

News

Latest Articles!

Review our latest articles below or choose the category most of interest.

When cooperation between internal and external market intelligence experts within a project is most beneficial?

English Version

Does a company always have to choose between an employee and an external expert? What kind of tasks, cooperation between internal and external market intelligence experts are the most beneficial? How can a company achieve a synergy effect from combining these two approaches?

2018-09-17

Kiedy współpraca wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów market intelligence jest najbardziej korzystna?

Wersja Polska

Czy zawsze trzeba wybierać między zatrudnieniem pracownika a ekspertem spoza organizacji? W czasie jakiego rodzaju zadań współpraca wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów market intelligence jest korzystna? Jak można wypracować efekt synergii z połączenia tych dwóch podejść?

2018-09-17

Pros and cons of cooperation with external market intelligence providers

English Version

What’s better – hire an employee or team to collect data, analyse and conduct market research? Or is an external market intelligence provider a more beneficial solution? What are the advantages and disadvantages of cooperation with an external provider?

2018-09-03

Zalety i wady współpracy z zewnętrznym dostawcą rozwiązań market intelligence

Wersja Polska

Zatrudnić pracownika lub zespół do zbierania danych, analizy i badania rynku? A może lepszym rozwiązaniem jest zewnętrzny dostawca rozwiązań market intelligence? Jakie są zalety i wady współpracy z podmiotem zewnętrznym?

2018-09-03

Market intelligence experts – which is better: own employees or external specialists?

English Version

Which solution brings more advantages: employing a professional or a team to analyse and research markets or establishing cooperation with an external market intelligence expert or agency? In what situation is it worth expanding a team? And when will external support be the best solution?

2018-08-20

Ekspert market intelligence – lepszy jest własny pracownik czy specjalista spoza firmy?

Wersja Polska

Co jest korzystniejsze: zatrudnienie pracownika lub zespołu do analizy i badania rynku czy nawiązanie współpracy z zewnętrznym ekspertem market intelligence, a może z agencją? W jakich sytuacjach warto zdecydować się na własny zespół? A kiedy wsparcie z zewnątrz organizacji będzie najlepszym rozwiązaniem?

2018-08-20

Global Demographics

Market Report Partner

Formed in 1997 and based out of Hong Kong and the UK Global Demographics LTD is an expert in providing comprehensive data on demographics across China and 75 countries globally ...

2018-08-10

Why should Custom Research agency screening include following its social media profiles?

English Version

How to verify the professionalism of a research agency? Why should research company screening include the observation of its social media profiles? But is it enough to follow the official, corporate sites in social media?

2018-08-06

Dlaczego sprawdzanie firmy badawczej powinno obejmować obserwację jej profili społecznościowych?

Wersja Polska

W jaki sposób zweryfikować profesjonalizm firmy badawczej? Dlaczego sprawdzanie firmy badawczej powinno obejmować obserwację jej profili społecznościowych? Czy wystarczy obserwować oficjalne, firmowe profile agencji w social mediach?

2018-08-06

BMI Research becomes Fitch Solutions

Market Research Partner - Update

On July 30th, 2018, BMI Research was integrated into Fitch Solutions as Fitch Solutions Macro Research...

2018-07-31

Is you custom research project being subcontracted? – Necessity or an unknown chain of NDA’s?

English Version

What risks arise when custom research subcontractors are included in the project? How to protect your company against the risks associated with employing subcontractors by a research agency? What provisions in the cooperation agreement are necessary in case of consent or lack thereof for cooperation with subcon...

2018-07-23

Podwykonawcy badań rynku to korzyści, konieczność czy same problemy?

Wersja Polska

Jakie ryzyka pojawiają się, gdy do realizacji projektu badawczego na zlecenie są włączani podwykonawcy? Jak uchronić swoją firmę przez ryzykiem związanym z zatrudnianiem podwykonawców przez agencję badawczą? Jakie zapisy w umowie o współpracy są konieczne w razie zgody lub jej braku na współpracę z podwykonawcami?

2018-07-23

Ken Research

Market Report Partner

Based in India and Founded in 2011 Ken Research provides bespoke industry intelligence, equity research reports and business consulting services on several sectors across the globe ...

2018-07-10

Is your custom research project being conducted by the experienced people who sold it?

English Version

How does custom market research support the development of the client's company? How to check a research agency before entrusting it with an important project? Is it enough to learn about their references and completed research projects? What do most companies often forget when selecting a potential partner in ...

2018-07-09

Dedykowane badanie rynku musi być realizowane przez doświadczone osoby, żeby przynieść pożądane rezultaty

Wersja Polska

W jaki sposób dedykowane badanie rynku wspiera rozwój firmy klienta? Jak sprawdzić agencję badawczą przed powierzeniem jej realizacji ważnego projektu? Czy wystarczy poznać referencje oraz zrealizowane projekty badawcze? O czym większość firm często zapomina, sprawdzając potencjalnego partnera w obszarze badani...

2018-07-09

Bioinformatics Inc.

Market Report Partner

Founded in Arlington, Virginia, United States in 1994, Bioinformatics Inc is one of the most trusted and has been a global leader in scientific market research for approx. 25 years ...

2018-06-28

Custom market research is not about cutting and pasting data from different sources!

English Version

When custom market research is a good solution? Where to find reliable industry data when there are no ready-made market reports on a specific topic? How to assess whether a company offering custom research services really has competences in this area?

2018-06-25

Badania rynku to nie wycinanie i kopiowanie danych z różnych źródeł

Wersja Polska

Kiedy badania rynkowe realizowane na indywidualne zlecenie są dobrym rozwiązaniem? Gdzie szukać wiarygodnych informacji rynkowych, gdy nie istnieją jeszcze żadne opracowania na interesujący temat? Jak ocenić, czy dana firma oferująca usługi na zamówienie naprawdę posiada kompetencje w danym obszarze?

2018-06-25

Market research resellers – how to tell the difference between great and average or even a bad one?

English Version

What should you pay special attention to when considering the purchase of a report from a particular reseller? How to recognise a reseller who is not interested only in closing the sale, but on satisfying individual needs of the customer? Here are 5 steps to verify how well market reports resellers provide supp...

2018-06-11

Resellerzy raportów rynkowych – jak odróżnić świetnego dostawcę rozwiązań market intelligence od przeciętnego?

Wersja Polska

Na co należy zwracać szczególną uwagę, rozważając zakup raportu od konkretnego resellera? Jak rozpoznać resellera, któremu nie zależy tylko na zamknięciu sprzedaży, ale na zaspokojeniu indywidualnych potrzeb klienta? Oto 5 kroków do zweryfikowania, w jaki sposób działają resellerzy raportów rynkowych.

2018-06-11

IndexBox

Market Report Partner

Publishing more than 35,000 market research reports annually, IndexBox provides comprehensive coverage of both Global and regional markets across a wide variety of industries ...

2018-06-11

CBR Pharma Insights

Market Report Partner

A Healthcare focused publishing brand operated and owned by GlobalData and closely aligned with GBI Research providing fully-referenced research reports in the Pharma industry ...

2018-05-31

What licenses for market reports (and custom options) are offered by publishers and resellers?

English Version

After searching for market reports, evaluating their quality and verifying the credibility of their authors, publishers and sellers, it’s time for purchase. But before placing an order for a market report, a company should understand what are the types of licenses available, consider the scope of use and dissem...

2018-05-28

Jakie licencje na raporty rynkowe oraz niestandardowe opcje licencyjne oferują wydawcy i resellerzy?

Wersja Polska

Po etapie wyszukiwania raportów rynkowych, oceniania ich jakości oraz weryfikowania wiarygodności autorów, wydawców i sprzedawców, czas na decyzję o zakupie. Przed złożeniem zamówienia należy jednak zrozumieć dostępne licencje na raporty rynkowe, zastanowić się nad zakresem wykorzystania i rozpowszechniania rap...

2018-05-28

Sharing market intelligence within a company increases business effectiveness

English Version

Who in your company may benefit from access to market reports? What kind of information does each of your team members need? How to organise the process of sharing market intelligence in your organisation to save time and increase work efficiency?

2018-05-14

Dzielenie się wiedzą w organizacji zwiększa efektywność i przyspiesza procesy biznesowe

Wersja Polska

Kto z Twojego zespołu może skorzystać dzięki dostępowi do raportów rynkowych? Jakiego rodzaju informacji potrzebuje każda z tych osób? Jak zorganizować dzielenie się wiedzą w organizacji, by oszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy?

2018-05-14

Allied Market Research

Market Report Partner

Headquartered in Pune, India, Allied Market Research was founded in 2013 and employs over 500 professionals offering end to end Market Research and Analysis services ...

2018-05-10

How to use industry reports to increase the chances of success of your business?

English Version

Are industry reports, analyses and data really helping to develop businesses? How can they be used to better understand the market and make more effective strategic and operational decisions?

2018-04-30

W jaki sposób wykorzystywać raporty branżowe, by zwiększyć szanse na sukces w biznesie?

Wersja Polska

Czy dane, analizy i raporty branżowe naprawdę pomagają rozwijać biznesy? Jak można je wykorzystać, by lepiej zrozumieć rynek i podejmować skuteczniejsze decyzje strategiczne oraz operacyjne?

2018-04-30

BMI Research

Market Report Partner

Headquartered in the UK and founded in 1984 as Business Monitor International, BMI Research is famous for covering 24 different industries and over 200 countries ...

2018-04-30